Tủ phụ - hộc di động gỗ cao cấp cho phòng giám đốc, lãnh đạo