Tri ân khách hàng cho vách ngăn di động nhân dịp 30/4