Sàn gỗ gây nguy hiểm tới sức khỏe con người như thế nào?