Lý giải sự lên ngôi của kim loại trong trang trí nội thất