Quầy giao dịch ngân hàng, công ty - giảm giá dự án 10%,