Làm thế nào giảm “tính Hỏa” trong nhà khi hai vợ chồng đều mệnh Hỏa?