Xử lý “góc chết” trong nhà thành điểm nhấn hấp dẫn