Nội thất trường học, thư viện - Nội thất giáo dục đạt chuẩn