Hộc tài liệu - hồ sơ di động, góc nối, đã đẹp giá còn tốt