Thiết kế và thi công văn phòng tổng công ty Tài chính Điện Lực