Văn phòng tài chính Điện lực-434 Trần Khát Chân, Hà Nội