Veneer lạng nhập khẩu làm cho các công trình rất đẹp