Bàn giám đốc | Bàn lãnh đạo Hòa Phát, Fami, 190 giá tốt